Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Na ochrane vašich osobných údajoch nám mimoriadne záleží. Vaše údaje spracovávame výlučne na základe zákonných ustanovení.

Tieto informácie opisujú, ako spoločnosť Istitut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH, jej prepojené spoločnosti a zdravotnícke firmy, ktoré sú pod dohľadom alebo ktoré podporuje jedna z uvedených spoločností (ďalej len „my“), spracúvajú vaše osobné údaje a osobné záujmy (ďalej len „údaje“).

1. Spracovávanie vašich údajov

Všetky údaje, ktoré nám poskytujete, keď s nami uzavriete zmluvu (napr. kúpou našich výrobkov) alebo keď sa na nás obrátite s otázkou (napr. otázkou o výrobku alebo v individuálnom záujme) používame – ak nemáme k dispozícii súhlas s pokračujúcim spracúvaním údajov – výlučne na tie účely, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zodpovedanie vašich otázok (čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR (všeobecného nariadenia o ochrane údajov)).

Len vtedy, keď nám v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR na to dáte súhlas, použijeme vaše údaje, ktoré nám spolu s týmto súhlasom poskytujete, aj na iné účely, ako je napríklad zasielanie vedeckých informácií v bulletinoch atď. Presný účel použitia vyplynie z príslušného vyhlásenia o súhlase. Súhlas so spracovaním vašich údajov je dobrovoľný a môžete ho odmietnuť bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov pre vás.

Svoj súhlas môžete odvolať kedykoľvek, pričom vás upozorňujeme na to, že aj po tomto odvolaní môžeme aj naďalej uskutočňovať také spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností. Vaše údaje môžeme zákonne spracúvať až do okamihu prijatia vášho odvolania.

Ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním svojich údajov, neutrpíte žiadnu ujmu a nebudete od nás dostávať žiadne reklamné informácie.

2. Poskytovanie vašich údajov príjemcom

Vaše údaje poskytujeme s vaším súhlasom spoločnostiam, ktoré sú uvedené vo vašom vyhlásení o súhlase a ktoré sú s nami prepojené, ako aj spoločnostiam, ktoré sú pod naším dohľadom alebo zdravotníckym firmám, ktoré podporujeme (ktoré sú priebežne uverejňované na stránke www.allergosan.at/datenschutz). Aj tieto spoločnosti môžu vaše údaje spracúvať len v takom rozsahu, s akým ste súhlasili.
Okrem toho zadávame jednotlivé úlohy spracovania údajov externým poskytovateľom služieb. Títo takzvaní spracovatelia majú prístup k vašim údajom len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre ich služby. Spracovatelia tiež podliehajú prísnym pravidlám zákona o ochrane údajov a sú viazaní tými účelmi spracovania, ktoré im zmluvne určíme, takže nesmú používať vaše údaje na iné účely.

Prístup k vašim údajom poskytujeme nasledujúcim spracovateľom:

 • poskytovateľom IT služieb (napr. úložisko údajov), ktorých tým poveríme,
 • poskytovateľom logistických služieb (napr. doručovateľským spoločnostiam),
 • poskytovateľom komunikačných služieb (napr. odosielanie faxov, poštové služby),
 • úverovým inštitúciám na účely realizácie platieb,
 • daňovým poradcom,
 • právnym zástupcom, resp. súdom pri právnych prípadoch.

Niektorí z našich príjemcov sa nachádzajú mimo Európskej únie (EÚ) alebo tam spracúvajú vaše údaje. Vaše údaje poskytujeme len do tých krajín, pri ktorých sa Komisia rozhodla, že disponujú primeranou úrovňou ochrany osobných údajov porovnateľnou s ochranou v EÚ („Privacy Shield“).

Vaše údaje neposkytujeme tretím osobám na komerčné účely, iba ak by ste s takýmto poskytnutím výslovne a v osobitnom súhlase súhlasili.

3. Lehota uchovávania

Vaše údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to budeme odôvodnene považovať za potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov a ako to povoľujú platné právne predpisy. Vaše údaje uchovávame v každom prípade dovtedy, kým existujú zákonné povinnosti uchovávania alebo kým ešte neuplynuli premlčacie lehoty pre prípadné právne nároky.

4. Spracúvanie osobných údajov pri používaní našej webovej stránky

a. Ukladanie prístupových údajov do súborov denníka servera

Našu webovú stránku (priebežne aktualizovanú na adrese www.allergosan.at/datenschutz) môžete navštíviť bez toho, aby ste museli uviesť akékoľvek informácie o svojej osobe. V takzvaných súboroch denníka servera ukladáme iba údaje o prístupe, ako je názov požadovaného súboru, dátum a čas požiadavky, množstvo prenesených údajov a žiadajúci poskytovateľ. Tieto údaje sa vyhodnocujú výlučne na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky stránky a na zlepšenie našej ponuky a neumožňujú nám vyvodzovať žiadne závery o vašej osobe. Prostredníctvom tejto webovej stránky nemôžeme spracúvať vaše osobné údaje bez vášho aktívneho pričinenia. Ak sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa), deje sa tak vždy na dobrovoľnej báze a je na to potrebné aktívne vyplnenie a odoslanie formulára. Tieto údaje nám slúžia len na priame zaslanie informácií, ktoré výslovne požadujete (presný účel použitia údajov vyplýva z príslušného súhlasu).

b. Kontakt s nami

Keď sa s nami skontaktujete prostredníctvom formulára uverejneného na webovej stránke alebo e-mailom, použijeme vaše údaje výlučne na spracovanie vášho dopytu a bez vášho výslovného súhlasu ich nebudeme ďalej spracúvať.

c. Súbory cookie

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú pomocou prehliadača vo vašom koncovom zariadení. Sú neškodné. Súbory cookie používame na to, aby bola naša ponuka prispôsobená používateľom a zodpovedala vašim záujmom. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Pomocou nich dokážeme pri najbližšej návšteve opätovne rozpoznať váš prehliadač. Ak si to neželáte, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o použití súborov cookie a aby ste to mohli povoliť len v individuálnych prípadoch. Pri deaktivácii súborov cookie môže byť obmedzená funkčnosť našej webovej stránky.

d. Nástroje na analýzu webovej stránky

Naša webová stránka používa funkcie rôznych služieb poskytujúcich webovú analytiku, ktoré vám opíšeme v nasledujúcej časti. S každým poskytovateľom sme uzavreli príslušnú zmluvu na externé spracúvanie údajov. Údaje spracúvame na báze zákonných ustanovení § 96 ods. 3 TKG (spolkového telekomunikačného zákona), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo f (oprávnený záujem) nariadenia GDPR. V zmysle nariadenia GDPR (oprávnený záujem) je naším záujmom zlepšovanie našej ponuky a našej prítomnosti na internete.

     i. Google Analytics

Google Analytics je služba na analýzu webových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňuje analýzu používania webovej stránky jej používateľmi. Zaznamenáva sa vaša IP adresa, obratom sa však (vymazaním posledných 8 bitov) anonymizuje. Možná je preto len približná lokalizácia. Takto získané informácie sa prenášajú na server poskytovateľa, kde sa ukladajú. Spoločnosť Google využíva tieto informácie v našom mene, aby o. i. vyhodnocovala využívanie našej webovej stránky z vašej strany a zostavovala správy o aktivitách na webovej stránke. Údaje o používateľoch v spoločnosti Google sa uchovávajú 50 mesiacov. Môžete tomu zabrániť a nastaviť svoj prehliadač tak, že nebude ukladať súbory cookie. Zhromažďovaniu údajov vytvorených pomocou súborov cookie a údajov súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre spoločnosť Google a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete okrem iného zabrániť tak, že si na stránke http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiahnete a nainštalujete dostupný doplnok (plugin) prehliadača. Viac informácií o podmienkach používania a ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/.

     ii. Google AdWords

Využívame službu Google AdWords, analytickú službu od spoločnosti Google, a v rámci nej nástroj na sledovanie konverzií (Conversion tracking). Služba Google AdWords umiestni do vášho koncového zariadenia takzvaný „konverzný súbor cookie“, keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Tieto súbory cookie stratia svoju platnosť po 30 dňoch a neslúžia na identifikáciu vašej osoby. Keď na našej webovej stránke navštívite určité stránky, môže spoločnosť Google a my rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste na túto stránku presmerovaní. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie slúžia na vytváranie štatistík, na základe ktorých sa dozvieme počet používateľov, ktorí klikli na reklamu aktivovanú spoločnosťou Google a otvorili stránku, na ktorej sa nachádzala značka na sledovanie konverzií.

Okrem nástroja na sledovanie konverzií používame aj funkciu remarketing, cieľové skupiny so spoločnými záujmami, vlastné publiká so spoločnými záujmami, cieľové skupiny zvažujúce nákup, podobné cieľové skupiny, ako aj demografické a geografické zacielenie.

Pomocou funkcie remarketing od spoločnosti Google zasiahneme používateľov, ktorí už našu webovú stránku navštívili a môžeme svoju reklamu prezentovať podľa vašich záujmov. Na základe správania používateľov na webovej stránke v reklamnej sieti spoločnosti Google („obsahová sieť“) za posledných 30 dní a pomocou vyhľadávača zameraného na kontextové zacielenie zisťuje služba Google AdWords aj to, aké majú používatelia našej webovej stránky spoločné záujmy a charakteristiky. Prostredníctvom týchto informácií nájde služba AdWords na marketingové účely nových potenciálnych zákazníkov, ktorých záujmy a charakteristiky sú podobné ako záujmy a charakteristiky používateľov našej webovej stránky.

Viac informácií o podmienkach používania a ochrane osobných údajov v rámci služby Google AdWords nájdete na stránke http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

     iii. Hotjar

Na zlepšovanie používania našej webovej stránky používame softvér Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Európa). Pomocou softvéru Hotjar môžeme merať a vyhodnocovať správanie používateľov (pohyby myšou, kliknutia, výška rolovania atď.). Na tento účel využíva softvér Hotjar súbory cookie na koncových zariadeniach používateľov a môže ukladať údaje používateľov, ako sú informácie o prehliadači, operačnom systéme, čase zotrvania na stránke atď. Viac informácií o spracúvaní údajov spoločnosťou Hotjar nájdete na stránke www.hotjar.com/privacy.

e. Bulletin

Prostredníctvom našej webovej stránky sa môžete prihlásiť na odoberanie nášho bulletinu. Na odoberanie nášho bulletinu potrebujeme váš súhlas. Okrem toho takisto zhromažďujeme a spracúvame dobrovoľne poskytnuté osobné údaje a oblasti záujmu, aby sme vám mohli poskytovať cielené informácie. Odoberanie bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť.

5. Vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi

V súlade s platnými predpismi na ochranu údajov máte okrem iného právo (za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi):

 • požadovať informácie o tom, či a aké údaje o vás uchovávame a získať kópie týchto údajov,
 • požadovať opravu alebo doplnenie svojich údajov, ktoré sú nesprávne alebo nekompletné alebo ktoré sa nespracúvajú v súlade so zákonnými požiadavkami,
 • požadovať vymazanie svojich údajov, ak proti vymazaniu neexistuje právne uznaný dôvod (zákonné lehoty uchovávania údajov),
 • požadovať od nás obmedzenie spracúvania svojich údajov za týchto podmienok:
  – spochybňujete správnosť svojich osobných údajov,
  – namiesto vymazania nezákonne spracovaných údajov požadujete obmedzenie ich používania,
  – spracované údaje potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
  – pri uplatnení práva na vznesenie námietky počas trvania objasnenia, či si oprávnené dôvody vyžadujú ďalšie spracúvanie osobných údajov,
 • za určitých okolností namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov alebo odvolať súhlas, ktorý ste predtým udelili (zákonnosť spracúvanie osobných údajov, ktoré sme vykonávali do okamihu vášho odvolania tým nie je dotknutá),
 • požadovať prenosnosť údajov,
 • poznať identitu tretích strán, ktorým sa vaše údaje prenášajú a
 • podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu údajov.

6. Naše kontaktné údaje

Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania svojich údajov alebo ak si chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, obráťte sa na nás:

Institut AllergoSan
Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Gmeinstraße 13
8055 Graz
E-mail: datenschutz@allergosan.at

V prípade žiadosti o informácie vás na účely identifikácie žiadame o zaslanie kópie preukazu totožnosti s fotografiou.