Udržateľnosť

Významná téma v inštitúte AllergoSan

Home » Udržateľnosť

Inštitút AllergoSan si ako centrum pre výskum mikrobiómu stanovil za cieľ vyvíjať vedecké inovácie, ktoré sú zamerané na celkový systém človeka a prírody. To znamená, že pracujeme výlučne s látkami, ktoré nám poskytuje príroda. Je preto samozrejmé, že sa zaväzujeme chrániť a zachovávať tento základ našej práce. Udržateľnosť žijeme s nadšením už mnoho rokov – a svoj záväzok neustále zintenzívňujeme.

Od obalov šetriacich zdroje až po cestu na pracovisko šetrnú ku klíme: analyzujeme vplyv našich činností, vyvíjame opatrenia a neustále pracujeme na hľadaní ešte lepších riešení pre životné prostredie a spoločnosť – spoločne môžeme totiž významne prispieť!

My v inštitúte AllergoSan sme presvedčení:

Udržateľný rozvoj našej planéty a zachovanie sveta, v ktorom sa oplatí žiť, so vzájomným uznaním a spravodlivým zaobchádzaním, možno dosiahnuť len vtedy, ak podnikneme kroky na viacerých úrovniach. A práve preto sme vypracovali stratégiu udržateľnosti, v ktorej aktívne presadzujeme opatrenia z environmentálneho, ekonomického a sociálneho hľadiska.

Zameriavame sa na tri piliere udržateľnosti:

Máme zodpovednosť voči všetkým, ktorí pre nás a s nami pracujú.

Naše podnikateľské aktivity sú zamerané aj na prospech budúcich generácií.

Ekologicky šetrný prístup znižuje emisie a šetrí prírodné zdroje.