23. Aug 2022

Probiotiká obsahujúce Laktobacily majú pozitívny vplyv na plodnosť

Neplodnosť je celosvetovo rozšírený problém, v ktorom okrem veku, genetických predispozícií a životného štýlu zohrávajú hlavnú úlohu akútne a chronické infekcie. V posledných rokoch sa vaginálny mikrobióm stal predmetom výskumu v oblasti liečby neplodnosti.

Zdravá vaginálna flóra, v ktorej dominujú laktobacily, plní dôležitú ochrannú funkciu proti patogénnym baktériám a plesniam vďaka produkcii kyseliny mliečnej. Vaginálna dysbióza spôsobená zníženým výskytom laktobacilov a s tým spojeným premnožením anaeróbnych baktérií môže negatívne ovplyvniť plodnosť. Vaginálna kolonizácia Ureaplasma parvum sa spája s neplodnosťou, perinatálnymi ochoreniami a pôrodmi mŕtvych detí.

Táto náhodná, placebom kontrolovaná štúdia skúmala účinok probiotika s viacerými kmeňmi na rozmanitosť a zloženie vaginálneho mikrobiómu u 80 neplodných žien.

Na začiatku a po štyroch týždňoch perorálneho podávania probiotika Multistrain (1 x 2 g denne) sa 20. deň každého menštruačného cyklu odobrali vaginálne výtery na analýzu vaginálneho mikrobiómu. Na začiatku sekvenovanie génu 16s rRNA odhalilo zdravú vaginálnu flóru s prevahou laktobacilov u 75 % všetkých zúčastnených žien. Pozoruhodné je, že po liečbe probiotikom Multistrain sa zistil významný rozdiel v kolonizácii pošvy baktériou Ureaplasma parvum v porovnaní so skupinou s placebom. Zatiaľ čo kolonizácia Ureaplasma parvum bola u pacientov liečených probiotikami s viacerými kmeňmi sotva zistiteľná, v skupine s placebom bol po 4 týždňoch zaznamený významný nárast tohto patogénu (p=0,021). Následne sa podávaním špecifického probiotika zabránilo silnému rastu Ureaplasma parvum za štandardných podmienok (bez liečby antibiotikami).

Dysbióza spôsobená znížením počtu laktobacilov môže byť okrem iného spojená s nižšou mierou implantácie. Táto štúdia ukazuje, že užívanie OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ ochranný účinok proti osídleniu patogénom Ureaplasma parvum vo vaginálnej sliznici. Výsledky jasne ukazujú, že probiotické kmene Lactobacillus majú pozitívny vplyv na vaginálnu flóru tým, že potláčajú patogénne zárodky. Preto užívanie OMNiBiOTiC® FLORA plus+ ponúka optimálnu možnosť udržania zdravého vaginálneho mikrobiómu a navyše predstavuje možnosť podpornej liečby pre ženy, ktoré sa snažia otehotnieť.

 

Zdroj:

Michael Schenk, Lukas Grumet, Julia Sternat, Nina Reinschissler, Gregor Weiss, “Effect of probiotics on vaginal Ureaplasma parvum in women suffering from unexplained infertility”, Reproductive BioMedicine Online, Volume 43, Issue 3, Pages 503-514, 2021.

 
Vždy najlepšie informovaní
Náš OMNi-BiOTiC® Blog

Prečítajte si zaujimavé články o mikrobióme a o všetkom, čo sa týka ľudského čreva a jeho malých mikroskopických obyvateľov a zíkajte tipy pre zdravie!

Sťažnosti a poradenstvo
Ako posilniť slabú imunitu?
Sťažnosti a poradenstvo
Prerušovaný pôst pre zdravie
Sťažnosti a poradenstvo
Nafúknuté brucho – čo naozaj pomáha?
Novinky vo výskume
Zlepšenie kvality spermií pomocou probiotík
Novinky vo výskume
Terapia probiotikami pri poruche pozornosti/hyperaktivite
Novinky vo výskume, Sťažnosti a poradenstvo
Probiotiká: Pozitívne účinky u pacientov
Sťažnosti a poradenstvo
Najlepší liek na spanie sú zdravé črevá!
Matka a dieťa
Deti v strese a ich trávenie