SK

Vyvoláva choré črevo únavu?

Ak ste často unavení a vyčerpaní aj po malej námahe, môže to byť spôsobené ochorením, ktoré stále vyvoláva záhady u vedcov: chronický syndróm vyčerpania. Ochorenie so sebou prináša množstvo ďalších ťažkostí, ktoré výrazne znižujú kvalitu života. Často trvá dlho, kým sa stanoví diagnóza, a vyliečenie zatiaľ nie je možné. Vedci majú podozrenie, že tento problém sa dá sľubne vysvetliť v čreve. Súčasné štúdie dávajú nádej.

Existuje mnoho názvov pre chronický únavový syndróm (CFS), napríklad chronický únava, chronický syndróm vyčerpania alebo myalgická encefalomyelitída (ME). Medzi odborníkmi sa ustálila skratka ME/CFS. Na celom svete trpí týmto syndrómom približne 0,2-0,9 % populácie, v Nemecku až 300 000 a v Rakúsku sa predpokladá, že je ním postihnutých približne 25 000 ľudí. ME/CFS sa vyskytuje vo všetkých vekových skupinách vrátane detí a dospievajúcich. Ženy sú postihnuté výrazne častejšie ako muži (pomer približne 3 : 1). Hoci Svetová zdravotnícka organizácia klasifikovala ME/CFS ako neurologické ochorenie už v roku 1969, stále sa často nesprávne bagatelizuje a odmieta ako “nie je to choroba sama o sebe”.

Pretrvávajúca únava – môžu za to črevá?
Macht ein kranker Darm müde?

“Tento stav možno ilustrovať obrázkom prázdnej batérie. Dokonca aj jednoduché činnosti, ako je umývanie zubov alebo varenie, vedú u dotyčných k vyčerpaniu, po ktorom si musia oddýchnuť,” vysvetľuje Mag. Dr. Monika Riederer, lektorka na Inštitúte biomedicínskej analýzy Univerzity aplikovaných vied JOANNEUM v Grazi. Táto neznášanlivosť akejkoľvek námahy je jedným z najspoľahlivejších príznakov chronického únavového syndrómu. Doktor Riederer vysvetľuje, že ochorenie sprevádzajú aj iné ťažkosti: “ME/CFS so sebou prináša množstvo abnormalít. Ovplyvňujú imunitný a nervový systém, ako aj hormonálny, kardiovaskulárny a celý metabolický systém.” Postihnutí ľudia následne trpia silným pocitom slabosti, bolesťou svalov, príznakmi podobnými chrípke, spánkom, ktorý neprináša odpočinok a zlým celkovým stavom. Typické je zreteľné a pretrvávajúce zosilnenie týchto ťažkostí aj po malej fyzickej alebo psychickej námahe – v odbornom žargóne nazývané„Post-Exertional Malaise“. “Pre ľudí zvonka sa tieto ťažkosti nemusia zdať také dramatické. Postihujú však pacientov tak masívne, že 25 % z nich nemôže vyjsť z domu alebo je obmedzených na pobyt doma a viac ako 60 % pacientov je považovaných za práceneschopných,” objasňuje doktor Riederer značné dôsledky chronického únavového syndrómu.

Diagnóza: chronický únavový syndróm

Patogenéza, t. j. vznik a vývoj ochorenia, zatiaľ nebola dostatočne objasnená. “Je však známe, že ME/CFS sa často začína po ťažkej akútnej infekcii. Ako príčiny sa uvádzajú autoimunita, hyperaktivácia imunitného systému, porucha energetického metabolizmu (tzv. hypometabolický syndróm) a poruchy autonómneho nervového systému. Spúšťačom však môžu byť aj vírusové infekcie, vysvetľuje odborník. Keďže príčiny nie sú úplne jasné a príznaky sa vzťahujú aj na mnohé iné ochorenia, cesta k správnej diagnóze je pre dotknutých často dlhá a vyčerpávajúca. Doteraz neexistujú žiadne overené laboratórne alebo prístrojové vyšetrenia, pomocou ktorých by bolo možné stanoviť jednoznačnú diagnózu. Preto je nevyhnutné dôkladne preskúmať anamnézu a príznaky pacienta. Najprv je potrebné vylúčiť iné ochorenia, ktoré spôsobujú podobné stavy vyčerpania. Patrí medzi ne napríklad skleróza multiplex, nádorové ochorenia alebo ochorenia štítnej žľazy a anémia. Ošetrujúci lekári sa pri určovaní diagnózy radia aj s takzvanými katalógmi kritérií. Tieto špecifikujú typ a trvanie príznakov, ktoré musia byť splnené na stanovenie diagnózy ME/CFS.

Príznaky chronického únavového syndrómu (ME/CFS)

 • Malátnosť po námahe: zhoršenie príznakov po fyzickej a psychickej aktivite.
 • Chronická únava: vyčerpanosť alebo slabosť presahujúca normálnu úroveň.
 • Ortostatická intolerancia: Neschopnosť tela prispôsobiť krvný obeh vzpriamenej polohe. Prejavuje sa to slabosťou, závratmi, búšením srdca, vysokým alebo nízkym krvným tlakom, bledosťou a dýchavičnosťou.
 • Neurokognitívne príznaky: poruchy koncentrácie, poruchy hľadania slov, poruchy pamäti a “mozgová hmla” (mozog sa zdá byť zahmlený).
 • Neurologické príznaky: precitlivenosť na svetlo, zvuky a pachy a ataxie (poruchy koordinácie pohybov).
 • Zvýšená náchylnosť na infekcie: zvýšený počet infekcií, ktoré trvajú dlhšie ako zvyčajne. Najmä infekcie horných dýchacích ciest.
 • Poruchy spánku: Problémy so spánkom počas noci, čo znamená, že spánok je ľahký a nie je pokojný. Často sa pozoruje aj obrátený rytmus dňa a noci.
 • Myalgické ťažkosti: Svaly bolia aj po menšej námahe. V ťažších prípadoch sa objavujú fascikulácie (svalové zášklby) a opakujúce sa kŕče.
 • Bolesti hlavy: podobajú sa migréne. Môžu trvať niekoľko dní.
 • Poruchy zraku: rozmazané videnie, poruchy akomodácie (obmedzené zaostrovanie šošoviek) alebo tunelové videnie.

Existuje liečba chronického únavového syndrómu?

V súčasnosti neexistuje žiadna schválená liečba ME/CFS, žiadne špecifické lieky, a teda ani liečenie. Terapia je zameraná výlučne na symptómy. Pacienti zvyčajne dostávajú lieky proti bolesti, lieky na spanie alebo antidepresíva. Okrem toho sú podporovaní stratégiami na udržanie tempa – to znamená, že sa učia, ako lepšie zvládať zníženú hladinu energie.

ME/CFS bol predmetom mnohých klinických štúdií. Keďže ide o veľmi komplexné ochorenie, aj terapeutické prístupy analyzované v týchto štúdiách sú veľmi rôznorodé. Vo farmakologickej oblasti sa skúmali psychofarmaká a kortizón, ako aj prípravky, ktoré pôsobia na imunitný systém (imunomodulátory) alebo ovplyvňujú mitochondrie. Tie fungujú ako elektrárne bunky, ktoré premieňajú potravu na telu vlastnú “energetickú menu” ATP (adenozíntrifosfát). V nefarmakologickej oblasti sa ako možné metódy liečby skúmali kognitívno-behaviorálna a pohybová terapia, ako aj zmeny v stravovaní. Bohužiaľ, len niektoré z týchto terapeutických postupov boli účinné. “Iba osem z 55 randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdií bolo úspešných. Boli to najmä nefarmakologické metódy, ktoré výrazne zlepšili symptómy postihnutých,” uvádza doktor Riederer. Ako sľubné sa ukázali behaviorálna terapia, zmeny v stravovaní a masáže. Pozitívne výsledky sa dosiahli aj s mitochondriálnym a dvoma imunomodulačnými liekmi.

Môže zmenená črevná flóra spôsobovať únavu?

“Ak sa bližšie pozrieme na výsledky týchto štúdií, je jasné, že hoci sa dosiahli jednotlivé pozitívne účinky, nestačí liečiť len jednu časť tohto ochorenia. Skôr je potrebné riešiť niekoľko oblastí,” vysvetľuje biochemik. Vo svojom výskume sa preto zameriava na určenie, či je možné pacientov diagnostikovať na základe tzv. biomarkerov a či je možné merať úspešnosť liečby. Biomarkery sú látky alebo zmeny, ktoré sa dajú jednoznačne merať. Umožňujú vyvodiť závery o zdraví, chorobe, úspešnosti zásahu alebo liečby. Praktickým príkladom diagnostického biomarkera je meranie krvného tlaku pri kardiovaskulárnych ochoreniach. V prípade ME/CFS však zatiaľ neexistujú žiadne biomarkery podložené štúdiami. Existujú však tri zaujímavé indície:

 • V porovnaní so zdravými ľuďmi je cytokínový profil pacientov s ME/CFS často zmenený. Cytokíny sú určité proteíny, ktoré prenášajú signály medzi bunkami, slúžia na rast a špecializáciu buniek a môžu indikovať zápalové reakcie.
 • Na druhej strane, markery oxidačného stresu sú u pacientov s ME/CFS výrazne vyššie. Zjednodušene povedané, oxidačný stres znamená, že normálna opravná a detoxikačná funkcia buniek tela je narušená, čo môže mať za následok poškodenie buniek.
 • Črevný mikrobióm, teda súhrn všetkých mikroorganizmov nachádzajúcich sa v čreve, tiež vykazuje významné zmeny. Jednoducho povedané, druhová rozmanitosť v čreve je nižšia ako u zdravých ľudí. Okrem toho majú osoby trpiace ME/CFS viac prozápalových črevných baktérií ako mikroorganizmov, ktoré pôsobia proti zápalu.

“To naznačuje, že – podobne ako pri mnohých iných ochoreniach – existuje súvislosť medzi chronickým únavovým syndrómom a črevnou flórou, a teda os črevo-mozog zohráva určitú úlohu,” analyzuje Dr. Riederer. Tento pojem dokonca dopĺňa o ďalší komponent: hovorí o “osi črevo-mozog-imunitný systém”, a to z niekoľkých dôvodov – po prvé preto, že imunitný systém je najdôležitejším spoločným znakom tejto heterogénnej choroby; po druhé preto, že sa zdá byť chronicky nadmerne aktivovaný; po tretie preto, že 80 % imunitných buniek tela sa nachádza v črevách a črevná flóra je podstatnou súčasťou obranného systému človeka.

Viac o črevných baktériách

Analýza mikrobiómu ako diagnostická pomôcka?

Pacienti s ME/CFS majú chronický hypometabolický stav. Možno si to predstaviť ako “hibernáciu metabolizmu”. Zmenená reakcia organizmu na oxidačný stres tiež naznačuje, že ochorenie môže mať korene v mikrobióme. Takýto záver možno vyvodiť z prvých štúdií, ktoré sa zaoberali touto chorobou. “Hoci tieto štúdie neboli úplne homogénne, podarilo sa im vyselektovať osem bakteriálnych druhov, ktoré by mohli slúžiť ako indikátory toho, či niekto má ME/CFS alebo nie,” uvádza Dr. Riederer. Niektoré druhy baktérií by tak mohli fungovať ako biomarkery, čo by výrazne uľahčilo a urýchlilo diagnostiku chronického únavového syndrómu. Väčšina postihnutých má zmenený mikrobióm, ako aj príznaky dráždivého čreva alebo iné črevné ťažkosti. Krvné testy tiež odhalili, že v krvnom sére pacientov bol zvýšený plazmatický proteín viažuci mastné kyseliny (I-FABP). Tento špeciálny proteín je dôležitým biomarkerom, ktorý indikuje netesnosť črevnej bariéry “priepustné črevo”. A čo spôsobuje “priepustné črevo”? – Škodlivé baktérie a iné nežiaduce látky môžu preniknúť až do posledného kúta organizmu.

Črevné baktérie prinášajú nádej

Čo teda tieto údaje a dôkazy znamenajú pre diagnostiku a liečbu chronického únavového syndrómu ? Jedna pracovná skupina dokázala diagnostikovať ME/CFS u 82,93 % pacientov pomocou údajov z prieskumu bakteriálnej diverzity v čreve. Existuje čoraz viac dôkazov, že narušená črevná flóra môže byť skutočne jedným zo spúšťačov chronického únavového syndrómu. To by mohlo viesť aj k novým možnostiam liečby, ako sú špeciálne diéty alebo cielené používanie probiotík so špeciálne kombinovanými bakteriálnymi kmeňmi. Tri malé štúdie už preukázali, že probiotiká majú pozitívny vplyv na celkovú pohodu a dobrý vnútorný pocit a tiež pozitívne vplývajú na zápalové parametre pri chronickom únavovom syndróme – je to svetielko nádeje pre všetkých dotknutých.

Obsah

OMNi-BiOTiC®
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
OMNi-BiOTiC Pro-Vi 5
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
OMNi-BiOTiC® 10 AAD
od 17,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® 6
OMNi-BiOTiC® 6
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® Active
OMNi-BiOTiC® Active
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
OMNi-BiOTiC® CAT & DOG
od 32,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
OMNi-BiOTiC® COLONIZE
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
OMNi-BiOTiC® FLORA plus
od 20,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® HETOX
OMNi-BiOTiC® HETOX
od 82,95 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® metabolic
OMNi-BiOTiC® metabolic
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® METAtox
OMNi-BiOTiC® METAtox
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
OMNi-BiOTiC® NA CESTY
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® PANDA
OMNi-BiOTiC® PANDA
od 41,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® POWER
OMNi-BiOTiC® POWER
od 44,50 €
k produktu
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
OMNi-BiOTiC® STRESS Repair
od 10,95 €
k produktu